TypechoJoeTheme

韩小韩博客 - 要变得更加完美。

统计

QQ 的一些 Scheme 接口

2020-12-07
/
0 评论
/
385 阅读
/
正在检测是否收录...
12/07

手机 QQ Scheme 接口

直接上代码
<?php
// GET方式
$qq = $_GET["qq"];
// 简单判断
if(empty($qq)) {
    echo '参数不能为空!';
    exit;
}
// 拼接
$zurl= "mqqapi://im/chat?chat_type=wpa&uin=$qq&version=1&src_type=web&web_src=qq.com";
// 重定向
header("Location:$zurl");
?>

QQ 联系人

mqqapi://card/show_pslcard?src_type=internal&version=1&uin={QQ号码}

QQ 群组

mqqapi://card/show_pslcard?src_type=internal&version=1&card_type=group&uin={QQ群号}

QQ 对话框

mqqapi://im/chat?chat_type=wpa&uin={QQ号}&version=1&src_type=web&web_src=qq.com
mqq://im/chat?chat_type=wpa&uin={QQ号}&version=1&src_type=web

分享接口

window.parent.frames.location.href = "mqqapi://share/to_fri?file_type=news&src_type=web&version=1&generalpastboard=1&share_id=1105471055&url=[baseurl]&previewimageUrl=[baseimage]&image_url=[baseimage]&title=[basetitle]&description=[basedesc]&callback_type=scheme&thirdAppDisplayName=UVE=&app_name=UVE=&cflag=0&shareType=0";

内部新窗打开

mqqapi://forward/url?version=1&src_type=web&url_prefix=[baseurl]

添加 & 打开 QQ 群

mqqapi://card/show_pslcard?src_type=internal&version=1&uin={QQ群号码}&card_type=group&source=qrcode
QQapi
朗读
赞 · 1
赞赏
感谢您的支持,我会继续努力哒!

三合一收款

下面三种方式都支持哦

微信
QQ
支付宝
打开支付宝/微信/QQ扫一扫,即可进行扫码打赏哦
版权属于:

韩小韩博客 - 要变得更加完美。

本文链接:

https://www.vvhan.com/1186.html(转载时请注明本文出处及文章链接)

评论 (0)